Tại sao các STARUP trẻ thường khởi nghiệp thất bại?
Tại sao các STARUP trẻ thường khởi nghiệp thất bại? Bạn có một ý tưởng kinh doanh, cho dù nó thông minh, độc đáo và hấp dẫn đến thế nào thì vẫn chưa đủ. Khác biệt giữa thành công và thất bại ít quan hệ đến ý tưởng mà liên quan nhiều đến những con người mang ý tưởng đó vào cuộc sống.